Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Nabór na opiekuna dla dzieci...

  Urząd Miejski w Żarowie

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie
04-11-2021

Nabór na opiekuna dla dzieci prowadzącego pozalekcyjne zajęcia tematyczne w Mrowinach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie ogłasza nabór na opiekuna dla dzieci prowadzącego systematyczne pozalekcyjne zajęcia tematyczne w 2021r. w miejscowości Mrowiny.

1. Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauka o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (np. odbyta praktyka studencka) bądź…

  • min. wykształcenie średnie z udokumentowanym co najmniej 3 – letnim stażem pracy z dziećmi,

2. Wymagania dodatkowe:

  • współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie organizacji zajęć dzieciom

  • samodzielne prowadzenie zajęć tematycznych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym i profilaktycznym dla dzieci i młodzieży

3. Zakres wykonywanych zadań:

  • systematyczne organizowanie i przeprowadzanie pozalekcyjnych zajęć tematycznych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, zawierających treści profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) kopia dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,

c) oświadczenie o niekaralności

d) przedłożenie własnej koncepcji zajęć tematycznych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym i profilaktycznym

e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usługi

5. Warunki współpracy: umowa cywilno – prawna. Zakres godzinowy: 32h miesięcznie (8 h tygodniowo).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, z dopiskiem „PROWADZENIE ZAJĘĆ TEMATYCZNYCH W MROWINACH” do dnia 18 listopada 2021 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celu prowadzonego naboru na opiekuna zajęć tematycznych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119). Jednocześnie oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie oraz, że są one zgodne z prawdą".