Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Zawiadomienie-Obwieszczenie...

  Urząd Miejski w Żarowie

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
18-11-2021

Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 274 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek z dnia 12 sierpnia 2021 r. (data wpływu do urzędu 17 sierpnia 2021 r.) uzupełniony w dniu 08 września 2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 10 września 2021 r.) złożony przez Pana Sebastiana Majerskiego, reprezentującego firmę PV FARM M. Kopytko, D. Gruchała, Ł. Paulo Sp. J., z siedzibą przy ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów” na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działek: 995/5, 996/3, 997/2, 997/4, 1063/4 w miejscowości Żarów, obręb 0001, gmina Żarów., że organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pełna treść obwieszczenia: https://bip.um.zarow.pl/zawiadomienie---obwieszczenie/vjdmhn/blez