Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE...

  Urząd Miejski w Żarowie

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
03-12-2021

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 274 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania,iż na wniosek Pana Józefa Maksymowicza, pełnomocnika Electrolux Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karolkowej 30, z dnia 03 listopada 2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 10.11.2021) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
Rozbudowa i przebudowa Zakładu Electrolux w Żarowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 911/2, 912/2, 913/2, 914/2, 915, 916, 917/2, 918/2, 919/4, 920/1, 921/1, 922/1, 923/1, 924/2, 940/2 obręb Żarów.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Żarów.

Pełna treść obwieszczenia: https://bip.um.zarow.pl/zawiadomienie-obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania/vjdmhn/fc