Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

  Urząd Miejski w Żarowie

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
10-12-2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10 grudnia 2021 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów” na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działek: 995/5, 996/3, 997/2, 997/4, 1063/4 w miejscowości Żarów, obręb 0001, gmina Żarów.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w referacie Gospodarki Komunalnej, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu po uprzednim umówieniu telefonicznym, lub e-mailowym.

Pełna treść obwieszczenia: https://bip.um.zarow.pl/obwieszczenie---tresc-decyzji/vjdmhn/fvj