Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Oferta pracy na zastępstwo Sekretarka...

  Urząd Miejski w Żarowie

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
20-12-2021

Oferta pracy na zastępstwo Sekretarka Urzędu Miejskiego w Żarowie

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 12 stycznia 2022 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko sekretarki”.

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Przygotowywanie pism, projektów aktów prawnych Burmistrza,

 2. Opracowywanie propozycji rzeczowych i finansowych do projektu budżetu zgodnie z wydanym przez Burmistrza zarządzeniem w sprawie opracowania i szczegółowości materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy,

 3. Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i innych tajemnic chronionych ustawowo,

 4. Ścisłe przestrzeganie tajemnicy służbowej,

 5. Dbałość o wizerunek Urzędu,

 6. Ścisła współpraca z pracownikami Urzędu i referatami, przestrzeganie obowiązków określonych w Regulaminie Pracy, ustawie o pracownikach samorządowych i Kodeksie Pracy oraz innych zarządzeniach Burmistrza, regulujących w szczególności sprawy obiegów dokumentów i informacji, odpowiedzialności za powierzone mienie.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Bieżąca obsługa sekretariatu, umawianie i obsługa spotkań Burmistrza, prowadzenie kalendarza spotkań,

 2. Obsługa interesantów w dniu przyjęć przez Burmistrza,

 3. Obsługa centrali telefonicznej, faxu, kserokopiarki,

 4. Nadzór nad służbowymi telefonami pracowników Urzędu, zawieranie umów z operatorami, rozliczanie,

 5. Wypisywanie i prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników Urzędu,

 6. Prowadzenie rejestrów umów, pieczęci, zarządzeń, skarg, wniosków, księgozbioru, upoważnień, pełnomocnictw, porozumień,

 7. Rozliczanie szkoleń pracowików,

 8. Odbieranie telefonów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji firmowej oraz przesyłek kurierskich, rejestracja korespondencji

 9. Współorganizacja wydarzeń gminnych, wyjazdów firmowych

 10. Archiwizacja dokumentacji,

 11. Dbanie o prawidłowy przepływ informacji w sekretariacie,

 12. Nadzór nad przepływem dokumentacji w sekretariacie,

 13. Monitorowanie stanu zaopatrzenia, przygotowywanie zamówień na prasę, czasopisma, publikacje oraz zaopatrywanie sekretariatu w artykuły spożywcze, piśmienniczo – biurowe i eksploatacyjne,

 14. Ponoszenie odpowiedzialności za realizowanie zadań określonych niniejszym zakresem czynności i zleconych do realizacji bezpośrednio przez przełożonego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE :

 1. wykształcenie wyższe,

 2. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

 3. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

 4. prawo jazdy kat. B,

 5. rzetelność, sprawna organizacja pracy,

 6. komunikacja interpersonalna i pisemna,

 7. orientacja na klienta,

 8. radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,

 9. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 10. korzystanie z pełni praw publicznych,

 11. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

1. list motywacyjny,
2. życiorys/CV/ z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych”

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 12 stycznia 2022 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko sekretarki”. Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl/) oraz tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Więcej informacji pod nr telefonu 74 30 67 340.