Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Zawiadomienie-obwieszczenie

  Urząd Miejski w Żarowie

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie
28-12-2021

Zawiadomienie-obwieszczenie

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek z dnia 03 listopada 2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 10.11.2021) złożony przez Pana Józefa Maksymowicza, pełnomocnika Electrolux Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karolkowej 30 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

Rozbudowa i przebudowa Zakładu Electrolux w Żarowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 911/2, 912/2, 913/2, 914/2, 915, 916, 917/2, 918/2, 919/4, 920/1, 921/1, 922/1, 923/1, 924/2, 940/2 obręb Żarów, że organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pełna treść obwieszczenia: https://bip.um.zarow.pl/zawiadomienie---obwieszczenie-w-sprawie-wydania-decyzji/vjdmhn/fez