Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Zawiadomienie-obwieszczenie o...

  Urząd Miejski w Żarowie

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
28-12-2021

Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 2373)

zawiadamiam strony postępowania: iż na wniosek z dnia 09 grudnia 2021 r. (data wpływu do urzędu 10 grudnia 2021r.) złożony przez Pana Michała Potyrałę, reprezentującego inwestora, firmę Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, którą reprezentuje Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

Rozbiórka istniejącej stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia oraz budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej podwyższonego średniego ciśnienia o przepustowości Q= 5000 Nm 3/h wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, instalacją elektroenergetyczną, oświetleniową, AKPiA, uziemienia, odgromową, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dz. nr 381/3, 391, 382 AM14, obręb Żarów, jednostka ewidencyjna Żarów - miasto”.

Pełna treść obwieszczenia: https://bip.um.zarow.pl/zawiadomienie---obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania/vjdmhn/fps