Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

  Urząd Miejski w Żarowie

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie
13-01-2022

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały nr XXXVII/295/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Zamkowej w Żarowie.

Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn. zm.). Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Pełna treść obwieszczenia: https://bip.um.zarow.pl/obwieszczenie-burmistrza-miasta-zarow/vjdmhn/pshn