Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

  Urząd Miejski w Żarowie

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie
25-02-2022

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2373 z pózn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 25 lutego 2022 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórka istniejącej stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia oraz budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej podwyższonego średniego ciśnienia o przepustowości Q = 5000 Nm3/h wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, instalacją elektroenergetyczną, oświetleniową, AKPiA, uziemienia, odgromową, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dz. nr 381/3, 391, 382 AM14, obręb Żarów, jednostka ewidencyjna Żarów - miasto”.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie, strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w referacie Gospodarki Komunalnej, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu po uprzednim umówieniu telefonicznym, lub e-mailowym.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów w terminie 14 dni od daty doręczenia. Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dnia 25 lutego 2022 r. udostępnia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej treść wydanej decyzji