Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów

  Urząd Miejski w Żarowie

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie
06-07-2022

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 lipca 2022 r. do 4 sierpnia 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, od poniedziałku do piątku w godz. od 830 do 1400  oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Żarów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2022r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 14.30.

Pełna treść obwieszczenia: https://bip.um.zarow.pl/obwieszczenie-burmistrza-miasta-zarow---ngpil672152021/270/96