Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Obwieszczenia Burmistrza Miasta Żarów

  Urząd Miejski w Żarowie

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
04-08-2022

Obwieszczenia Burmistrza Miasta Żarów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gołaszyce, gmina Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz uchwały nr XXIX/225/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gołaszyce, gmina Żarów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 11 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu miasta w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żarów – https://bip.um.zarow.pl/ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie w/w zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 24 sierpnia 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 10:00.

Pełna treść obwieszczenia: https://bip.um.zarow.pl/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-obrebu-golaszyce/270/106

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Zamkowej w Żarowie

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), w związku z uchwałą nr XXXVII/295/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2021r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Zamkowej w Żarowiewraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 sierpnia 2022 r. do 1 września 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, od poniedziałku do piątku w godz. od 830 do 1400 oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Żarów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 września 2022r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 14.30.

Pełna treść obwieszczenia: https://bip.um.zarow.pl/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-obszaru-polozonego-przy-ulzamkowej-w-zarowie/270/109

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie/ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wierzbna, gmina Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 grudnia 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wierzbna, gmina Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 sierpnia 2022 r. do 2 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarowie pod adresem: http://bip.um.zarow.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, o godz. 15.00 w pok. nr 19 (sala narad).

Pełna treść obwieszczenia: https://bip.um.zarow.pl/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-obrebu-wierzbna/270/107