Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Wyniki konsultacji programu...

  Urząd Miejski w Żarowie

NGO Organizacje Pozarządowe
26-10-2022

Wyniki konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

W związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1327 ze zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
W dniu 10 października 2022 roku Burmistrz Miasta Żarów wydał Zarządzenie Nr 181/2022 w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok, na podstawie uchwały Nr LXV/291/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
Zgodnie z powyższym propozycje zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Żarów mogli wnosić za pośrednictwem drogi pocztowej na adres Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, elektronicznej lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie na stosownym formularzu, w terminie od dnia 10 października 2022r. do dnia 24 października 2022r. Żadna z organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy nie wniosła uwag do projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.