Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Zawiadomienie-obwieszczenie...

  Urząd Miejski w Żarowie

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie
16-05-2023

Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Na podstawie z art. 10 i art. 35 § 1, § 5 oraz art. 36 § 1 i § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Żarów informuje:

że wniosek Pani Eweliny Dryzek reprezentującej inwestora - Ewę Siemińską prowadzącą działalność gospodarczą jako EL-WIND Ewa Siemińska, Tymienice 50F, 98-220 Zduńska Wola w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowo- rozdzielczymi średniego napięcia na działkach nr ewid.: 122, 123/8, 123/4, 123/5, 191/2, 202/1 obręb Kruków, gmina Żarów”, nie może być załatwiony w terminie ustawowym z przyczyn niezależnych od organu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak: WOOŚ.4220.185.2023.MK.4 z dnia 15 maja 2023r. wezwał ponownie Inwestora do uzupełnienia materiału dowodowego oraz poinformował, że przewidywane załatwienie sprawy nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2023r.

W związku z powyższym do czasu uzyskania stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu bieg terminów wydania decyzji ulega wstrzymaniu.

Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.