Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE...

  Urząd Miejski w Żarowie

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie
17-05-2023

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

na wniosek z dnia 19 października 2022 r. (data wpływu do urzędu 26 października 2022 r.) uzupełniony w dniu 25 listopada 2022 r. (data wpływu do urzędu 28 listopada 2022 r.) złożony przez Panią Paulinę Ostrowską reprezentującą inwestora – LPR Bis Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Żarów” wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewidencyjnych nr 1102/1, 378/14, 378/49, 378/64, 378/66, 378/67, 378/86, 378/87, 378/88, 378/89 oraz 378/106, obręb Żarów, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie, że organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pełna treść obwieszczenia: https://bip.um.zarow.pl/zawiadomienieobwieszczenie---gk622042022/270/176