Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

  Aktualności

Zielona strzałka w prawo
01-02-2018

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Zgodnie z Uchwałą Nr Nr XLII/203/2009 Rady Miejskiejw Żarowie z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli osobami uprawnionymi do pomocy są nauczyciele oraz nauczyciele emeryci i renciści, którzy korzystają ze świadczeń ubezpieczenia społecznego, w przypadku:

długotrwałej choroby,a także wypadków powodujących poważny uszczerbek na zdrowiu,
prowadzenia specjalistycznej kuracji zdrowotnej w miejscowość oddalonej od ich miejsca mieszkania z powodu braku na terenie gminy odpowiedniej placówki służby zdrowia.

Pomoc zdrowotna przyznawana jest w formie jednorazowej zapomogi pieniężnej na dofinansowanie:

 1. kosztów leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego, sanatoryjnego i o podobnym charakterze
 2. zakupu leków,
 3. zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, aparatów słuchowych, okularów, wózków inwalidzkich itp.
 4. zapewnienia dodatkowej opieki zdrowotnej (opiekunki, pielęgniarki),
 5. zapewnienia zleconej przez lekarza specjalnej diety,
 6. innych form leczenia wskazanych przez lekarza.

Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, który rozpatrywany jest cztery razy w ciągu roku: marzec, czerwiec, wrzesień, listopad. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty potwierdzające dane w nim zawarte (opinie lekarzy, imienne rachunki/faktury itp.)

Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz dokumenty potwierdzające stan zdrowia, które należy złożyć w zamkniętej kopercie.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do weryfikacji wniosku, na podstawie art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r., poz. 967 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Administratorem danych osobowych rodzica/ opiekuna prawnego oraz danych osobowych dziecka jest Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Piotr Chałaszczyk (chronimyinformacje Anna Sworakowska ul. Królewiecka 37/8, 54-117 Wrocław, tel. 513 644 118  e-mail: bezp.info@gmail.com. ). 

W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje wnioskodawcy:

 • prawo do dostępu do swoich danych, na podstawie art 15 Rozporządzenia RODO
 • prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO
 • prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO
 • prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem , na podstawie art. 13 ust. 2 lit. c Rozporządzenia RODO

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu i zakresu działania archiwów zakładowych.

W przypadku nie podania danych wniosek pozostanie nierozpatrzony.

 DO POBRANIA:

WNIOSEK o udzielenie pomocy zdrowotnej z funduszu zdrowotnego