Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Doskonalenie i dokształcenie nauczycieli

  Aktualności

Zielona strzałka w prawo
27-02-2018

Doskonalenie i dokształcenie nauczycieli

 • 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 31/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2020 i określenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane ustalono w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola, następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli, które będą objęte dofinansowaniem w 2020 r.:
  • a) kursy, studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe z zakresu i w specjalnościach związanych z edukacją przedszkolną, etyką, chemią, informatyką, fizyką, biologią, geografią, historią, matematyką, językiem angielskim, logopedią, oligofrenopedagogiką, surdopedagogiką, tyflopedagogiką, edukacją i terapią osób ze spektrum autyzmu, doradztwem zawodowym, pomocą przedmedyczną, psychologią, psychoterapią, resocjalizacją, edukacją dla bezpieczeństwa, rewalidacją, socjoterapią, specjalizacją trenerską (np. instruktor nauki pływania), sztuką/ muzyką/ techniką/ plastyką, terapią pedagogiczną, terapią zajęciową, wychowaniem do życia w rodzinie, bibliotekoznawstwem oraz innymi kierunkami wynikającymi z nieprzewidzianych wcześniej potrzeb szkoły,
  • b) kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
  • c) seminaria,
  • d) inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowane przez dyrektora szkoły lub placówki.
 • 2. Z dofinansowania mogą skorzystać nauczyciele zatrudnienia w szkołach prowadzonych przez Gminę Żarów oraz ci, którzy nie korzystają z innych źródeł dofinansowania.
 • 3. W przypadku kiedy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.
 • 4. Nauczycielowi, który powtarza semestr lub rok studiów, bądź korzysta z urlopu dziekańskiego dofinansowanie nie przysługuje, z wyłączeniem udokumentowanych przypadków losowych.
 • 5. Nauczyciel dokonuje zwrotu dofinansowania, w przypadku:
  • - niezaliczenia roku i braku kontynuacji nauki,
  • - rozwiązania stosunku pracy na skutek wypowiedzenia przez nauczyciela w okresie 3 lat od daty ukończenia studiów; z wyłączeniem udokumentowanych przypadków losowych.
 • 6. Nauczyciel zobowiązany jest na koniec każdego semestru studiów przedłożyć dokument potwierdzający jego zaliczenie.
 • 7. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie w n/w terminach:
  • - do 15 kwietnia,
  • - do 30 listopada.

pdfWniosek o dofinansowanie czesnego w roku 2020,
plik: pdf, Rozmiar: [101.51 KB]