Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Wybory ławników sądowych na lata...

  Aktualności

Młotek śedziowski i napisy wybory ławników na kadencję 2020-2023
30-05-2019

Wybory ławników sądowych na lata 2020-2023

W roku 2019 upływa kadencja ławników sądowych wybranych w 2015 roku.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 52 z późn. zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników Rada Miejska w Żarowie dokona wyboru nowych ławników na lata 2020-2023.

Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Liczba ławników wybieranych przez Radę Miejską w Żarowie.

Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy poinformował, iż na nową kadencję w latach 2020-2023 ustalono następującą liczbę ławników, którą Rada Miejska w Żarowie powinna wybrać:

 • – do Sądu Okręgowego w Świdnicy 9 ławników do Wydziału Cywilnego,
 • – do Sądu Rejonowego w Świdnicy 2 ławników do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • 2) jest nieskazitelnego charakteru,
 • 3) ukończył 30 lat,
 • 4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • 5) nie przekroczył 70 lat,
 • 6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • 7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • 1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • 2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • 3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • 4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • 5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • 6) duchowni,
 • 7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • 8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • 9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kto może zgłosić kandydata?

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego, do której kandydat ma obowiązek załączyć:

 • 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • 2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • 3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • 4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. 2019r. poz. 357 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • 5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Wymienione powyżej dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie i prawdziwość danych zawartych w karcie zgłoszenia własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

Uwaga: Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Stosowne dokumenty dotyczące wyborów ławników sądowych należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, przy ul. Zamkowej 2 w godzinach pracy urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Sposób postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2011r. Nr 121, poz. 693). Wzór karty zgłoszenia na ławnika oraz listy osób zgłaszających kandydaturę dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie www.um.zarow.pl

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (wzór do pobrania)

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika (wzór do pobrania)

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Żarowie po upływie wskazanego terminu, a także zgłoszenia, które nie będą spełniały wymogów formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Kartę zgłoszenia kandydata wraz z załącznikami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez radę gminy.