Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Oferta pomocy publicznej dla inwestorów

  Aktualności

Zielona strzałka w prawo
02-08-2019

Oferta pomocy publicznej dla inwestorów

12 marca 2015 roku rada Miejska w Żarowie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy Żarów. Pomoc jest przyznawaną na:
 1. inwestycję początkową lub inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej,
 2. tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową.

Definicje:

  1. Inwestycja nowa (początkowa) to:
   1. utworzenie nowego przedsiębiorstwa,
   2. zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu np. uruchomienie kolejnej linii produkcyjnej,
   3. zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,
   4. dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów dotychczas nie wytwarzanych,
   5. nabycie przedsiębiorstwa w likwidacji.
Rozpoczęcie inwestycji oznacza:
  1. rozpoczęcie prac budowlanych związanych z inwestycją
   (za rozpoczęcie prac nie uznaje się kupna gruntów, prac przygotowawczych takich jak uzyskanie zezwoleń i wykonywanie wstępnych studiów wykonalności),
  2. pierwsze wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń,
  3. inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna.
 1. Kosztem kwalifikowanym jest koszt poniesiony po dokonaniu zgłoszenia można do nich zaliczyć:
  1. grunty,
  2. budynki i budowle,
  3. maszyny/urządzenia,
  4. prawa patentowe,
  5. licencje (np. programy komputerowe),
  6. know-how,
  7. nieopatentowana wiedza techniczna.
 2. Regionalna pomoc inwestycyjna oznacza pomoc przyznawaną na:
  1. inwestycję początkową lub inwestycją początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej,
  2. tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową.
 3. Zgłoszenie przez przedsiębiorcę zamiaru korzystania z pomocy:
  Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji przedsiębiorca powinien zgłosić organowi podatkowemu zamiar korzystania z pomocy.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. nazwę i wielkość przedsiębiorstwa,
  2. opis projektu,
  3. termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji liczone od dnia dokonania zgłoszenia,
  4. lokalizację inwestycji,
  5. wykaz kosztów projektu.
 5. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje:
  1. w przypadku gdy przedmiot opodatkowania istnieje w dniu dokonania zgłoszenia (jest objęty obowiązkiem podatkowym) – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto prace nad inwestycją,
  2. w przypadku przedmiotów opodatkowania nieistniejących w dniu dokonania zgłoszenia – od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 6. Pomocy udziela się do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono intensywność.
 7. Pomoc de minimis – udzielana na podstawie art. 67 b Ordynacji podatkowej – do 200 tyś EURO w okresie 3 kolejnych lat przedsiębiorcom inwestującym w Gminie Żarów.
  1. Pomoc de minimis może być przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z:
   1. uruchomieniem działalności gospodarczej (np. poniesieniem dodatkowych kosztów na odrolnienie gruntów),
   2. adaptacją budynków, pomieszczeń oraz miejsc pracy,
   3. zwiększeniu zatrudnienia.
  2. Warunkiem uzyskania pomocy w formie: odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych czy umorzenia zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę będzie złożenie wniosku oraz przedstawienia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie. Ponadto przedsiębiorca musi przedłożyć do wniosku dowody potwierdzające poniesione wydatki na inwestycje.
 8. Intensywność pomocy
  1. 25 % dla dużych przedsiębiorców,
  2. 35 % dla średnich przedsiębiorców,
  3. 45 % dla mikro i małych przedsiębiorców.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w przypadku gdy przedmiot opodatkowania istnieje w dniu dokonania zgłoszenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca rozpoczął prace nad inwestycją, a w przypadku przedmiotów opodatkowania nieistniejących w dniu dokonania zgłoszenia od dnia powstania obowiązku podatkowego, do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczona została maksymalna intensywność pomocy.
Zwolnienie, o którym mowa powyżej przysługuje na warunkach określonych w uchwale na okres nie dłuższy niż 2, 4 lub 5 lat w wysokości 100% należnego podatku od nieruchomości lub odpowiednio na okres 4, 8, lub 10 lat w wysokości 55% należnego podatku od nieruchomości.

O wyborze warunków określonych w punkcie 2 wykorzystania zwolnienia decyduje przedsiębiorca w momencie składania wniosku.

 1. Warunkiem uzyskania pomocy na okres nie dłuższy niż 2 lata w 100 % lub na okres nie dłuższy niż 4 lata w 55% należnego Gminie podatku od nieruchomości od przedmiotów opodatkowania na które przyznane zostało zwolnienie jest:
  1. zainwestowanie kwoty od 100 tysięcy euro do 1 miliona euro, wyrażonej w złotych;
  2. zobowiązanie się przedsiębiorcy do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych, przy czym przez środki własne należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych;
  3. zakończenie inwestycji początkowej w ciągu 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku;
  4. utrzymanie inwestycji w danym podregionie przez okres co najmniej przez 5 lat od zakończenia okresu objętego przedmiotowym zwolnieniem.
 2. Warunkiem uzyskania pomocy na okres nie dłuższy niż 4 lata w 100 % lub na okres nie dłuższy niż 8 lat w 55% należnego Gminie podatku od przedmiotów opodatkowania nieruchomości, na które przyznane zostało zwolnienie jest:
  1. zainwestowanie kwoty od 1 miliona euro do 10 milionów euro, wyrażonej w złotych,
  2. zobowiązanie się przedsiębiorcy do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych, przy czym przez środki własne należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych;
  3. zakończenie inwestycji początkowej w ciągu 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku;
  4. utrzymanie inwestycji w danym podregionie przez okres co najmniej przez 5 lat od zakończenia okresu objętego przedmiotowym zwolnieniem.
 3. Warunkiem uzyskania pomocy na okres nie dłuższy niż 5 lat w 100 % lub na okres nie dłuższy niż 10 lat w 55 % należnego Gminie podatku od przedmiotów opodatkowania nieruchomości, na które przyznane zostało zwolnienie jest:
  1. zainwestowanie kwoty od 10 milionów euro do 50 milionów euro, wyrażonej w złotych;
  2. zobowiązanie się przedsiębiorcy do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych, przy czym przez środki własne należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych;
  3. zakończenie inwestycji początkowej w ciągu 48 miesięcy od dnia złożenia wniosku;
  4. utrzymanie inwestycji w danym podregionie przez okres co najmniej przez 5 lat od zakończenia okresu objętego przedmiotowym zwolnieniem.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Burmistrz Miasta Żarów wydał pismo stwierdzające spełnienie przez przedsiębiorcę warunków do uzyskania pomocy publicznej na podstawie zapisów niniejszej uchwały do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym została przekroczona maksymalna intensywność pomocy, nie dłużej niż przez okres 3 lat.
Przyznanie pomocy na utworzenie nowych miejsc pracy jest uzależnione od spełnienia łącznie wszystkich poniżej wymienionych warunków:

 1. utworzenie co najmniej 20 nowych miejsc pracy w okresie trzech lat od daty zakończenia inwestycji.
 2. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli nastąpi wzrost zatrudnienia w tym przedsiębiorstwie w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy, po przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.
 3. Zobowiązanie się przedsiębiorcy do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych, przy czym przez środki własne należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych.
 4. Utrzymanie inwestycji w danym podregionie przez okres co najmniej przez 5 lat od zakończenia okresu objętego przedmiotowym zwolnieniem.
 5. Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta Żarów w ramach inwestycji, na którą udzielono pomoc przez okres objęty zwolnieniem oraz przez okres co najmniej 5 lat po zakończeniu okresu objętego zwolnieniem.
 6. Zachowanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia udzielenia zwolnienia oraz stanu zatrudnienia pracowników na poziomie nie niższym niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Przykłady pomocy

Przykład pomocy w oparciu o koszty inwestycji:

Duży przedsiębiorca – intensywność pomocy – 25%:

 • zakup działki – 1 mln zł
 • koszty budynków biurowych i przemysłowych – 2 mln zł
 • zakup wyposażenia – 1,5 mln zł
 • koszt licencji na programy komputerowe – 500 tys. zł
 • Łączne koszty kwalifikowane inwestycji: 5 mln zł
 • Dopuszczalna pomoc na dany projekt: 1.250.000 zł (25% x 5 mln zł) maksymalnie.

Przykład pomocy w oparciu o koszty zatrudnienia

Duży przedsiębiorca zatrudni 10 pracowników

 • koszt zatrudnienia 1 pracownika: 2.500 zł (wynagrodzenie brutto + obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne),
 • dwuletnie koszty zatrudnienia: 2.500 zł x 24 m-ce x 10 osób = 600.000 zł,
 • maksymalna intensywność pomocy – 25%,
 • dopuszczalna pomoc: 600.000 zł x 25% = 150.000 zł.