Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Będą kontrole w zakresie nielegalnego...

  Aktualności

Koparka
26-06-2020

Będą kontrole w zakresie nielegalnego podłączenia ścieków opadowych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1437) art. 9.ust.1, zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu, ustawa przewiduje karę ograniczenia wolności lub grzywnę do 10 000 złotych.

– Działając na podstawie przedmiotowej ustawy, ZWiK w najbliższym czasie rozpocznie regularne kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Celem zaplanowanej kontroli będzie wyeliminowanie zakazanego prawem odprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej (rynny dachowe, kratki ściekowe, drenaże itp.). Kanalizacja sanitarna ze względu na swoje małe przepustowości w stosunku do ilości ścieków opadowych, nie jest w stanie ich odebrać, co skutkuje: wylewaniem się ścieków ze studzienek niżej położonych, lokalnymi podtopieniami, a w wielu przypadkach podtopieniami skanalizowanych piwnic w budynkach mieszkalnych. Podnosi to również koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnych, w tym przede wszystkim wzrost kosztów energii elektrycznej, co przekłada się na cenę odbioru ścieków sanitarnych – mówi Grzegorz Osiecki prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie.

ZWiK zwraca się do wszystkich swoich klientów o sprawdzenie poprawności wykonania rozwiązań technicznych na terenie swoich posesji oraz jak najszybsze usunięcie nieprawidłowości. Informujemy również, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i nie usunięcia ich w wyznaczonym przez Spółkę terminie wskazanym w protokole z kontroli, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie będzie wypowiadać umowę na odbiór ścieków oraz odłączać dostęp do kanalizacji sanitarnej.

Po wyeliminowaniu nieprawidłowości, uregulowaniu kosztów ponownego przyłączenia do sieci, jak również ewentualnych kosztów sądowych będzie możliwe ponowne zawarcie umowy na odbiór ścieków.