Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Fundusz sołecki na 2022 rok podzielony

  Aktualności

Mieszkańcy Kalna podczas głosowania na zebraniu wiejskim
06-10-2021

Fundusz sołecki na 2022 rok podzielony

Zakończyły się zebrania wiejskie w sprawie przeznaczenia pieniędzy z funduszu sołeckiego we wszystkich sołectwach na terenie gminy Żarów.

W spotkaniach z mieszkańcami wsi udział wzięli burmistrz Leszek Michalak i zastępca burmistrza Przemysław Sikora oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Żarowie. Sołectwa na zebraniach, oprócz mieszkańców, reprezentowali także radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz członkowie Rad Sołeckich. Najważniejszym punktem wszystkich spotkań było podjęcie decyzji, na jakie zadania zostaną przeznaczone pieniądze z przyszłorocznego funduszu sołeckiego. Do podziału łącznie dla wszystkich sołectw była kwota w wysokości 444,765,23 złotych. Każde sołectwo miało do rozdysponowania inną kwotę.

- Każda decyzja dotycząca wydatkowania środków funduszu sołeckiego, jaką mieszkańcy wsi podjęli na zebraniu wiejskim, zostanie wprowadzona do budżetu. Realizacja tych zadań rozpocznie się w przyszłym roku. Dziękujemy sołtysom za przeprowadzenie spotkań, a mieszkańcom za aktywne włączenie się w działalność na rzecz naszych miejscowości – mówi Marta Jarosz z Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Fundusz sołecki to pieniądze, które, dzięki ustawie o funduszu sołeckim, dają mieszkańcom możliwość decydowania o części gminnego budżetu. Są to konkretne pieniądze, które mieszkańcy sołectw mogą wydać zgodnie ze swoimi potrzebami. Dzięki środkom z funduszu sołeckiego każdego roku na terenach wiejskich realizowane są zadania zgodnie z potrzebami mieszkańców. Są to remonty dróg, budowa chodników, nowego oświetlenia, modernizacje świetlic wiejskich, zagospodarowanie przestrzeni czy organizacja imprez i uroczystości wiejskich.

– Cały fundusz sołecki został zgodnie podzielony na zadania, które będą realizowane w 2022 roku. Pieniądze przeznaczymy na doposażenie świetlicy wiejskiej w Gołaszycach – mówił Mariusz Góra przewodniczący Rady Sołeckiej w Gołaszycach.

– Podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje zadań. W przyszłym roku zostaną one wszystkie zrealizowane. A środki finansowe przeznaczymy na organizację imprez cyklicznych, zagospodarowanie terenów zielonych, boiska sportowego, kolejny etap przebudowy ścieżek oraz koszenie boiska – mówiła Ewa Wołek mieszkanka Kalna.

Zadania zaplanowane przez sołectwa na 2022 rok:

● Pożarzysko: zakup środków do organizacji imprez cyklicznych, wyposażenia dla jednostki OSP i świetlicy wiejskiej, doposażenie placu zabaw, serwis kosiarki.

● Mielęcin: organizacja imprez cyklicznych, zakup wiaty, kosiarki, wyposażenia do świetlicy wiejskiej, wykonanie oświetlenia, utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych.

● Mikoszowa: organizacja imprez cyklicznych, zakup kamer monitoringu, tablicy ogłoszeniowej, wyposażenia na świetlicę wiejską, elementów do budowy wiaty, zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych, wykonanie oświetlenia – montaż lampy ulicznej.

● Marcinowiczki: utwardzenie drogi gminnej, zakup środków na organizacje imprez cyklicznych.

● Pyszczyn: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, zakup środków na organizację imprez cyklicznych, ławostołów, tablicy informacyjnej, przegląd i serwis kosiarki, utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych.

● Zastruże: zakup środków na organizację imprez cyklicznych, monitoringu, utrzymanie terenów zielonych, doposażenie placu zabaw, wykonanie oświetlenia na boisku sportowym.

● Siedlimowice: zakup środków na organizację imprez cyklicznych, zakup ogrodzenia na teren przy stawie, stojaka rowerowego, worków na odpady, farby i roślin, urządzeń do siłowni zewnętrznej, organizacja imprez cyklicznych – wynajem dmuchańców, utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych.

● Kalno: zakup środków na organizację imprez cyklicznych, utrzymanie terenów zielonych, wykonanie oświetlenia i chodnika.

● Imbramowice: zakup środków na organizację imprez cyklicznych, wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Imbramowicach i OSP Imbramowice, do świetlicy wiejskiej, doposażenie placu zabaw, wykonanie chodnika przy ul. Żarowskiej.

● Buków: wykonanie drogi przy ul. Kwiatowej, zakup ławostołów, nagłośnienia na świetlicę wiejską, środków na organizację imprez cyklicznych, wyposażenia dla OSP Buków i dla Szkoły Podstawowej w Imbramowicach, serca przeznaczonego na zbiórkę plastikowych nakrętek, wyposażenia do świetlicy wiejskiej, doposażenie placu zabaw.

● Wierzbna: zakup środków na organizację imprez cyklicznych, kosiarki, garażu wolnostojącego, wyposażenia do świetlicy wiejskiej, wody, wyposażenia i materiałów potrzebnych do działalności Koła Gospodyń Wiejskich, utwardzenie wjazdu przy świetlicy wiejskiej i OSP, wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Leśnej.

● Bożanów: organizacja imprez cyklicznych, wykonanie siłowni zewnętrznej, doposażenie placu zabaw, zakup namiotu, wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych.

● Kruków: zakup środków na organizację imprez cyklicznych, wyposażenia do świetlicy wiejskiej, środków do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych, serwis kosiarki.

● Mrowiny: zakup ławek na boisko sportowe, lampy solarnej na plac zabaw, środków na organizację imprez cyklicznych, wykonanie oświetlenia, budowa ciągu pieszo-jezdnego, ułożenie kostki przy OSP.

● Gołaszyce: zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i środków na organizację imprez cyklicznych

● Łażany: zakup środków na organizację imprez cyklicznych, wyposażenia do kuchni na świetlicy wiejskiej, do szatni i klubu sportowego, siatki do łapacza, wózka do malowania linii na boisku, progów zwalniających, wyposażenia do świetlicy wiejskiej, wykonanie chodnika przy ul. Sportowej.

● Przyłęgów: zakup środków na organizację imprez cyklicznych, wyposażenia do świetlicy wiejskiej, wykonanie piłkochwytów, bramek wraz z instalacją na terenie przy świetlicy wiejskiej, utrzymanie czystości na przystankach, utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych, serwis kosiarki.

Magdalena Pawlik

Zebrania wiejskie w sprawie podziału funduszu sołeckiego

zebranie wiejskie w Gołaszycach
zebranie wiejskie w Gołaszycach
zebranie wiejskie w Gołaszycach
zebranie wiejskie w Gołaszycach
zebranie wiejskie w Gołaszycach
zebranie wiejskie w Kalnie
zebranie wiejskie w Kalnie
zebranie wiejskie w Kalnie
zebranie wiejskie w Kalnie
zebranie wiejskie w Kalnie
zebranie wiejskie w Kalnie
zebranie wiejskie w Kalnie
zebranie wiejskie w Kalnie
zebranie wiejskie w Mielęcinie
zebranie wiejskie w Mielęcinie
zebranie wiejskie w Mielęcinie