Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Sesja Rady Miejskiej

  Aktualności

Radni Rady Miejskiej na sesji
19-11-2021

Sesja Rady Miejskiej

Na czwartek, 25 listopada zaplanowana została sesja Rady Miejskiej w Żarowie. Radni obradować będą o godz. 14.00 w sali widowiskowo – sportowej w Żarowie, przy ul. Armii Krajowej 60A w Żarowie.

PORZĄDEK OBRAD

XXXV sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 25 listopada 2021 roku, o godz. 14:00,

w sali widowiskowo – sportowej w Żarowie, przy ul. Armii Krajowej 60A.

 

I. Otwarcie XXXV sesji i stwierdzenie kworum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,

3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

5) zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy Żarów, w tym w obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa w Żarowie w ramach pomocy de minimis,

6) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Żarów,

7) zasad ustalania i wysokości miesięcznych diet dla radnych Gminy Żarów oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych,

8) zmiany Uchwały Nr XVII/111/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarów,

9) zmiany Uchwały Nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina” w Żarowie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina”w Żarowie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat,

10) ustanowienia pomników przyrody,

11) przystąpienia do prac nad Strategią Rozwoju Klastra Energii Świdnicka Energia Odnawialna na lata 2022 – 2030,

12) rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok,

13) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 123 i nr 18, obręb Żarów,

14) nadania nazwy ulicy we wsi Wierzbna.

IV. Przedstawienie Protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie.

V. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

VI. Sprawy różne.

VII. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/2021 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 października 2021r.

VIII. Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Żarowie.