Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Sesja budżetowa

  Aktualności

Na zdjęciu uczestnicy Sesji Rady Miejskiej
23-12-2021

Sesja budżetowa

Na czwartek, 30 grudnia zaplanowana została sesja budżetowa. Radni obradować będą o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

PORZĄDEK OBRAD

sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 30 grudnia 2021 roku, o godz. 12:00

w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie,

                                                                                     ul. Zamkowa 2.

I. Otwarcie XXXVII sesji i stwierdzenie kworum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,

3) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,

4) uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2022,

5) zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/273/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy Żarów, w tym w obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa w Żarowie w ramach pomocy de minimis,

6) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

7) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2022 rok,

8) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2022 rok,

9) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Żarów na lata 2022-2026.

IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

V. Sprawy różne.

VI. Przyjęcie protokołu Nr XXXV/2021 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 listopada 2021r.

VII. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/2021 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 06 grudnia 2021r.

VIII. Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Żarowie.