Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Konsultacje projektu Strategii...

  Aktualności

panorama miasta Żarów
20-01-2022

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Żarów na lata 2022-2030

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057.), uchwałą nr XVIII/122/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żarów oraz uchwałą nr XXXII/250/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Żarów na lata 2022-2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

zapraszam sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Żarów oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Żarów na lata 2022-2030.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 21 stycznia 2022 r. do 24 lutego 2022 r.

Projekt dokumentu wyłożony jest również do wglądu w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Żarowie przy ul. Zamkowej 2.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  1. przesłać na adres: Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),

  2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,

  3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: burmistrz@um.zarow.pl

Ikona pdfProjekt Strategii Rozwoju Gminy Żarów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [8.17 MB]

Ikona docxFormularz uwag, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.04 KB]