Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Kontrole zbiorników bezodpływowych i...

  Aktualności

29-06-2023

Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Miejski w Żarowie przypomina właścicielom nieruchomości, na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o przestrzeganiu obowiązku dotyczącego usuwania zebranych nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami.

Zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny być opróżniane z taką częstotliwością, aby nie dopuścić do przepełnienia zbiornika lub zanieczyszczenia gruntu przez nieczystości ciekłe. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków powinna odpowiadać liczbie osób zamieszkujących na nieruchomości i korzystających z takiego zbiornika, jednak nie być mniejsza niż raz na 6 miesięcy, a w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków, nie rzadziej niż raz na rok. Czynności związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków mogą wykonywać podmioty do tego uprawnione tj. przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenie Burmistrza Miasta Żarów do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żarów.

- Przypominamy Państwu, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawierania umów na odbiór i transport nieczystości ciekłych z w/w uprawnionym przedsiębiorcą do prowadzenia takiej działalności na terenie gminy Żarów, a także do pobierania dowodów rozliczeń za wykonaną usługę (np. faktury VAT) potwierdzających realizację usług zgodnie z wymaganą częstotliwością. Osoby, które jeszcze nie podpisały umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny je jak najszybciej zawrzeć z uprawnionym przedsiębiorcą. Wykaz podmiotów uprawnionych znajduje się na naszej stronie internetowej www.um.zarow.pl w zakładce Odpady i Środowisko. Informację w tym zakresie można również uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żarowie, osobiście w Referacie Gospodarki Komunalnej lub telefonicznie pod nr 74 30 67 351 – mówi Michał Działowski z Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Informacja: Referat Gospodarki Komunalnej