Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Świadczenie pieniężne z tytułu...

  Aktualności

04-07-2023

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Od 1 lipca 2023r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) będzie przyznawała świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dla wszystkich osób pełniących tę funkcję.

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa uzyskają osoby, które:

  1. pełniły funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
  2. osiągnęły odpowiedni wiek, tj.:
     a). w przypadku kobiet 60 lat;
     b). w przypadku mężczyzn 65 lat,
  3. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
  4. przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia tej funkcji przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

UWAGA! Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez burmistrza właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji. Aby uzyskać ww. zaświadczenie osoby uprawnione do świadczenia pieniężnego proszone są o złożenie w Urzędzie Miejskim w Żarowie wniosku o wydanie zaświadczenia, ze wskazaniem, w jakim okresie pełniły funkcję sołtysa w Gminie Żarów. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia można pobrać (pok. nr 11 i Biuro Obsługi Klienta). W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Miejskiego w Żarowie, Burmistrz wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. W takim przypadku zaświadczenie będzie można zastąpić pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Wzór oświadczenia o spełnieniu wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat można pobrać w pokoju nr 11 i Biurze Obsługi Klienta. Dodatkowo do wniosku do KRUS osoba uprawniona będzie musiała dołączyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. Wzór oświadczenia o niekaralności można pobrać również w pok. nr 11 oraz Biurze Obsługi Klienta. 

Świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek o przyznanie świadczenia osoba uprawniona będzie mogła złożyć od 1 lipca 2023r. w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Decyzja w sprawie przyznania świadczenia będzie wydawana przez KRUS w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW o wydanie zaświadczenia : Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów (Biuro Obsługi Klienta na parterze), e-mail: burmistrz@um.zarow.pl lub epuap: /7m83lsnv1i/skrytka 

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pienieżnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. (Dz. U. 2023 poz. 1073). - tutaj https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1073 

Wszystkie wnioski i zaświadczenia można pobrać również poniżej: 

Soltys_Oswiadczenie_o_niekaralnosci KRUS.pdf

Soltys_Oswiadczenie_wnioskodawcy_i_swiadkow KRUS.pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf

Wniosek_KRUS.pdf