Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Zawiadomienie-obwieszczenie...

  Aktualności

18-09-2023

Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam:

strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek z dnia 27 kwietnia 2023 r. (data wpływu do urzędu 28 kwietnia 2023 r.) uzupełniony w dniu 03 lipca 2023 r. (data wpływu do urzędu 04 lipca 2023 r.) złożony przez Pana Wojciecha Specylaka Zakład Projektowania PROJEKT, ul. Topolowa 6A, 58-310 Szczawno Zdrój – działającego z upoważnienia Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 2, 58-309 Wałbrzych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy DN150/100/80 mm i ciśnieniu 1,6 MPa od odgałęzienia do SRP Mickiewicza w Żarowie do zasuwy liniowej Żarów w Siedlimowicach".

Pełna treść obwieszczenia: https://bip.um.zarow.pl/zawiadomienieobwieszczenie---rios622022023/270/194