Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

  Aktualności

16-11-2023

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U z 2023 r., poz. 1094 ze zm) podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 15 listopada 2023 r. Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję znak RiOŚ.6220.5.2023  o umorzeniu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Powiększenie obszaru górniczego Siedlimowice I w obrębie złoża Siedlimowice w granicach własności Inwestora”. Planowane przedsięwzięcie miało być realizowane na działkach ewidencyjnych nr 158/2, 159, 157/2, 158/1, obręb 0015 Siedlimowice, gm. Żarów, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w referacie Rozwoju i Ochrony Środowiska, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

 Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów w terminie 14 dni od daty doręczenia. Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.