Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Zawiadomienie - obwieszczenie...

  Aktualności

17-11-2023

Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania, iż na wniosek z dnia 08 listopada 2023 r. (data wpływu do tut. urzędu 08 listopada 2023 r.) złożony przez Panią Maję Sadowy – Członka Zarządu oraz Pana Leszka Makarowskiego – Członka Zarządu w imieniu Inwestora Mineral Polska Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wesołej 12, 58-379 Czarny Bór, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

„Powiększenie obszaru górniczego Siedlimowice I w obrębie złoża Siedlimowice w granicach własności Inwestora”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach ewidencyjnych nr 158/2, 159, 157/2, 158/1, obręb 0015 Siedlimowice, gm. Żarów, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Żarów.

Pełna treść obwieszczenia: https://bip.um.zarow.pl/zawiadomienieobwieszczenie---rios622062023/270/203