Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Sesja Rady Miejskiej

  Aktualności

17-11-2023

Sesja Rady Miejskiej

Na czwartek, 23 listopada zaplanowano sesję Rady Miejskiej. Radni obradować będą o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

PORZĄDEK OBRAD

sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 23 listopada 2023 roku, o godz. 14:00

w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2.

I. Otwarcie LXII sesji i stwierdzenie kworum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2023 rok,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,

3) zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Żarów,

4) rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok,

5) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żarów na lata 2024-2026,

6) uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w Gminie Żarów w zakresie dożywiania uczniów, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

7) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 na terenie Gminy Żarów, 

8) podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

9) zmiany Uchwały Nr LX/465/2023 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 października 2023r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokość nagród za wyniki sportowe,

10) zmiany Uchwały Nr XXXVIII/299/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina” w Żarowie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina” w Żarowie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat,

11) zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

IV. Przedstawienie protokołów z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie.

V. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

VI. Sprawy różne.

VII. Przyjęcie protokołu nr LXI/2023 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 26 października 2023r.

VIII. Zakończenie obrad LXII sesji Rady Miejskiej w Żarowie.