Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

  Aktualności

21-11-2023

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 447 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie dolnośląskim.

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) podaje się do publicznej wiadomości:

Zarządzenie nr 447 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie dolnośląskim wydane na podstawie art. 373 i 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w związku z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688) działając w porozumieniu z Komisarzem Wyborczym we Wrocławiu I o zasięgu ogólnowojewódzkim:

§ 1. 1. Ustala się liczbę radnych wybieranych w wyborach w 2024 roku do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, rad powiatów oraz gmin w województwie dolnośląskim, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
2. Liczbę radnych, o których mowa w ust. 1, określa się na podstawie ustalonej w Centralnym Rejestrze Wyborców liczby mieszkańców gmin na koniec kwartału poprzedzającego rozpoczęcie okresu, o którym mowa w art. 374 Kodeksu wyborczego, tj. na dzień 30 września 2023 r.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, w każdej gminie nie wcześniej niż na 6 miesięcy i nie później niż na 4 miesiące przed upływem kadencji.

Pełna treść obwieszczenia znjaduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.zarow.pl/obwieszczenie-wojewody-dolnoslaskiego/270/204