Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności ZOBOWIĄZANIE DO LECZENIA ODWYKOWEGO

  Aktualności

16-01-2024

ZOBOWIĄZANIE DO LECZENIA ODWYKOWEGO

Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest regulowane ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Etapy procedury zobowiązania do leczenia odwykowego:

1. Wszczęcie procedury (do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpływa zawiadomienie/wniosek albo gminna komisja rozpoczyna procedurę z własnej inicjatywy).

2. Rozmowa z wnioskodawcą i zbieranie materiałów dowodowych, w tym ustalenie czy zachodzą przesłanki wskazane w ustawie, jako wymagane do zobowiązania danej osoby do leczenia odwykowego.

3. Rozmowa z osobą zobowiązaną (jeśli się zgłosi).

4. Skierowanie na badanie przez biegłych i włączenie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu do dokumentacji (jeśli badanie zostanie zrealizowane).

5. Wniosek do sądu (jeśli osoba zobowiązana, mimo stwierdzenia u niej przez biegłych uzależnienia, nie wyraża zgody na dobrowolne leczenie lub jeśli do badania nie doszło, ale z materiału dowodowego wynika, że możemy mieć do czynienia z osobą uzależnioną).

6. Rozprawa sądowa i postanowienie sądu (sądowe postanowienie oznacza dla osoby zobowiązanej obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu w wyznaczonym terminie, trybie i we wskazanej placówce, a jeśli zobowiązany nie stawi się na leczenie, sąd może zarządzić doprowadzenie przez Policję). 

Przesłanki do zobowiązania danej osoby do leczenia odwykowego, wskazane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1. Rozkład życia rodzinnego.

2. Demoralizacja małoletnich.

3. Uchylanie się od zaspokajania potrzeb rodziny.

4. Systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Aby zobowiązać daną osobę do leczenia odwykowego muszą wystąpić jednocześnie zarówno uzależnienie od alkoholu, jak i jedna z powyższych przesłanek. W innym przypadku nie ma podstaw do skierowania wniosku do sądu.  

Kto może zainicjować procedurę?

Zawiadomienie do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych może złożyć zarówno osoba prywatna, jak i instytucja (np. policja, ośrodek pomocy społecznej, szkoła, zespół interdyscyplinarny). 

Jakie uprawnienia przysługują osobie, która złożyła wniosek do gminnej komisji?

Zarówno instytucja, jak i osoba prywatna składająca wniosek o podjęcie działań w ramach procedury nie staje się stroną postępowania i nie przysługuje jej żadne prawa w tym względzie. Oznacza to m.in., że wnioskodawca nie będzie miał dostępu do gromadzonych materiałów postępowania i nie stanie się uczestnikiem postępowania sądowego. 

Na terenie gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarowie. W celu zasięgnięcia informacji nt. działalności gminnej komisji można skontaktować się z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie - Martą Łoboda pod nr tel. 74 306 70 17. 

Źródło: Zobowiązanie do leczenia odwykowego - informator dla rodzin, Katarzyna Łukowska