Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów o...

  Aktualności

07-02-2024

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów o konsultacjach społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Burmistrz Miasta Żarów informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie 17 pkt 11, zgodnie z art. 8h ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2, 5, 7 i 23 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XLVII/375/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 17 listopada 2022 r., ogłaszam o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne odbędą się w dniach od 7 lutego 2024 r. do 8 marca 2024 r. w formach:

- zbierania uwag;

- spotkania otwartego wraz z prezentacją projektu planu miejscowego, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, sala narad, II piętro, o godz. 15:00;

- punktu konsultacyjnego, czynnego w godzinach od 7:30 do 15:30 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki oraz od 8:00 do 16:00 we wtorki, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pok. nr 21, II piętro.

Uwagi należy składać podając swoje imię, nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile składający wniosek taki posiada, a także należy wskazać, czy jest się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej uwagą, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej na adres: Burmistrz Miasta Żarów, Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@um.zarow.pl  lub poprzez platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2024 r. 

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w czasie konsultacji społecznych jest udostępniony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Żarów pod adresem:  http://bip.um.zarow.pl/ 

Jednocześnie zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane dotyczące wyżej wymienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także o prognozie oddziaływania na środowisko i opracowaniu ekofizjograficznym.

Równocześnie w związku z art. 39 ust. 1 pkt 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) każdy może złożyć uwagi i wnioski. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 8 marca 2024 r. Wnioski i uwagi należy składać na piśmie na adres: Burmistrz Miasta Żarów, Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: sekretariat@um.zarow.pl  lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Wniosek i uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku i uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Burmistrz Miasta Żarów. 

Burmistrz Miasta Żarów

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz.1 z 2016 r.) - dalej RODO:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego „RODO”, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów jest Burmistrz Miasta Żarów. Ze szczegółami dotyczącym przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie (https://bip.um.zarow.pl/)

Ikona pdf MPZP_Żarów uchwała.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,53 MB ]  

Ikona pdf MPZP_Żarów rysunek.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 11,41 MB ]  

Ikona pdf Prognoza oddziaływania na środowisko.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 481,74 kB ]