Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW...

  Aktualności

14-03-2024

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH na kadencję 2024-2027

Zgodnie z art.168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r., poz. 217 z późn. zm.), na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego przeprowadza się wybory uzupełniające ławników.

Wyboru ławników (w głosowaniu tajnym) do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów.

Liczba ławników wybieranych przez Radę Miejską w Żarowie w wyborach uzupełniających: 

W dniu 12 marca 2024 roku Wiceprezes Sądu Okręgowego w Świdnicy złożył wniosek o uzupełnienie listy ławników w liczbie 10 osób do Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Świdnicy.  

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kto może zgłosić kandydata?
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Jakie dokumenty należy złożyć?
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego, do której kandydat ma obowiązek załączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. 2022r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, 5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. 

Wymienione powyżej dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie i prawdziwość danych zawartych w karcie zgłoszenia własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

Uwaga: Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Stosowne dokumenty dotyczące wyborów ławników sądowych należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, przy ul. Zamkowej 2 w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 19 kwietnia 2024 roku. 

Sposób postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2011r. Nr 121, poz. 693 ze zm.). Wzór karty zgłoszenia na ławnika oraz listy osób zgłaszających kandydaturę dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie www.um.zarow.pl 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Żarowie po upływie wskazanego terminu, a także zgłoszenia, które nie będą spełniały wymogów formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. 

Klauzula informacyjna

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bezp.info@gmail.com Piotr Chałaszczyk

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania przez Urząd Miejski w Żarowie ustawowych zadań publicznych określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, do których stosowania z mocy ustawy zobligowany jest Urząd. W niektórych przypadkach Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej
w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, w niektórych przypadkach również prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także możliwość usunięcia danych.

 8. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

10. W większości przypadków przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podanie danych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Foto: Pixaby

DO POBRANIA:

Ikona pdf Karta zgłoszeniowa.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 234,70 kB ]  

Ikona pdf Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 68,56 kB ]