Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Zawiadomienie-obwieszczenie...

  Aktualności

28-03-2024

Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o wszczęciu postępowania. Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m strony postępowania, iż

na wniosek z dnia 17 stycznia 2024 r. (data wpływu do urzędu 26 stycznia 2024 r.) uzupełniony w dniu 13 marca 2024r. (data wpływu do tut. urzędu 25 marca 2024 r.) złożony przez Panią Ewę Siemińska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EL-WIND Ewa Siemińska, Tymienice 50F, 98-220 Zduńska Wola zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działkach nr ewid.: 980, 981, 977, 982/2, 983/2, 1054/2, 1054/3 obręb Żarów, miasto Żarów”

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Żarów.

Jednocześnie informuję strony postępowania, że Burmistrz Miasta Żarów zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Zlewni w Legnicy, o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz pozostałą dokumentacja sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w Referacie Rozwoju i Ochrony Środowiska, w godzinach pracy urzędu.

Ponieważ liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) stosuje się art. 49 Kpa – strony postępowania zawiadamia się poprzez obwieszczenie, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.