Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Złote Dęby dla zasłużonych i organizacji

  Aktualności

03-04-2024

Złote Dęby dla zasłużonych i organizacji

Przewodniczący Kapituły Odznaczenia „Złoty dąb” informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zasad i trybu przyznawania odznaczeń „Złoty dąb” w czasie Dni Żarowa zostaną przyznane kolejne odznaczenia.

Uhonorowane powyższym odznaczeniem mogą być osoby i organizacje szczególnie zasłużone dla Gminy. Odznaczenie może być przyznawane zarówno za działalność wieloletnią, jak też za pojedynczy czyn o wyjątkowym znaczeniu dla Gminy i jej mieszkańców. Wniosek o nadanie odznaczenia kieruje się do Przewodniczącego Kapituły Odznaczenia.

Z wnioskiem o nadanie odznaczenia mogą wystąpić:

1. Radni Rady Miejskiej,
2. Burmistrz Miasta Żarów,
3. Organizacje społeczne i polityczne – zgłoszenia dokonuje organ stowarzyszenia, organizacji lub związku zawodowego uprawniony do bieżącego kierowania działalnością,
4. Indywidualne osoby (wniosek taki wówczas powinien być poparty czytelnymi podpisami 30 mieszkańców Gminy Żarów wraz z podanymi ich numerami PESEL).

Powyższe osoby i organizacje zobowiązane są do poinformowania kandydata do odznaczenia, o zamiarze zgłoszenia jego kandydatury, który powinien wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie do odznaczenia.

Wnioski o przyznanie odznaczenia dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2. Wypełnione wnioski składać należy w Biurze Obsługi Klienta do dnia 30 kwietnia 2024 roku, do godz. 16:00.

Przewodniczący Kapituły Odznaczenia „Złoty dąb”

Ikona doc 2.wniosek na Złoty dąb 2024.doc, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [ 18,50 kB ]  

Ikona doc Lista mieszkańców.doc, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [ 28,50 kB ]

Klauzula informacyjna

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bezp.info@gmail.com 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania przez Urząd Miejski w Żarowie ustawowych zadań publicznych określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, do których stosowania z mocy ustawy zobligowany jest Urząd. W niektórych przypadkach Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, w niektórych przypadkach również prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także możliwość usunięcia danych.

8. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

10. W większości przypadków przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podanie danych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.