Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Zawiadomienie-obwieszczenie...

  Aktualności

17-04-2024

Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Na podstawie z art. 10 i art. 35 § 1, § 5 oraz art. 36 § 1 i § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Żarów

informuje, że wniosek złożony przez Panią Maję Sadowy – Członka Zarządu oraz Pana Leszka Makarowskiego – Członka Zarządu w imieniu Inwestora Mineral Polska Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wesołej 12, 58-379 Czarny Bór w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Powiększenie obszaru górniczego Siedlimowice I w obrębie złoża Siedlimowice w granicach własności Inwestora”, nie może być załatwiony w terminie ustawowym z przyczyn niezależnych od organu. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach ewidencyjnych nr 158/2, 159, 157/2, 158/1, obręb 0015 Siedlimowice, gm. Żarów, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie.

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak: WOOŚ.4220.729.2023.PK.5 z dnia 12 kwietnia 2024 r. poinformował, że ze względu na analizę uzupełnionego materiału dowodowego załatwienie sprawy nastąpi do dnia 16 maja 2024 r.

 W związku z powyższym do czasu uzyskania stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu bieg terminów wydania decyzji ulega wstrzymaniu.

 Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.