Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE...

  Aktualności

15-05-2024

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

na wniosek z dnia 12 lutego 2024 r. (data wpływu do tut. urzędu 13 lutego 2024 r.) złożony przez Pana Kacpra Wodzińskiego reprezentującego Inwestora – Daicel Safety Systems Europe Sp. z o. o., z siedzibą w Żarowie, ul. Strefowa 6 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Daicel Safety Systems Europe Sp. z o. o. o część produkcyjno – magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanego przy ul. Strefowej 6 w Żarowie działki nr 1084, 1096, 1086, 1087, 1088, 1085, 1073, 1075, 1077, 1079, część działki nr 1092, obręb 0001 Żarów”, że organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w Referacie Rozwoju i Ochrony Środowiska w godzinach pracy urzędu z możliwością wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Po upływie terminu zostanie wydana przedmiotowa decyzja.

Jednocześnie informuję, że: 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 15 maja 2024 r., znak: WOOŚ.4220.149.2024.AK.3 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 38/24, z dnia 15 kwietnia 2024 r., znak: ZNS.9022.4.5.2024 stwierdził, że dla przedmiotowego postępowania nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy opinią z dnia 21 marca 2024 r., znak: VL.ZZŚ.4901.37.2024.JS stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wskazał na określenie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań.

Ponieważ liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) stosuje się art. 49 Kpa – strony postępowania zawiadamia się poprzez obwieszczenie, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.