Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Postanowienie Burmistrza Miasta Żarów

  Aktualności

13-06-2024

Postanowienie Burmistrza Miasta Żarów

Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, , art. 65, art. 66, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 123 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.), a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 14 i pkt 29 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 listopada 2023 r. (data wpływu do tut. urzędu 8 listopada 2023 r.) złożony przez Panią Maję Sadowy – Członka Zarządu oraz Pana Leszka Makarowskiego – Członka Zarządu w imieniu Inwestora Mineral Polska Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wesołej 12, 58-379 Czarny Bór w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Powiększenie obszaru górniczego Siedlimowice I w obrębie złoża Siedlimowice w granicach własności Inwestora”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach ewidencyjnych nr 158/2, 159, 157/2, 158/1, obręb 0015 Siedlimowice, gm. Żarów, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie. p o s t a n a w i a m:

1. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia pn. ,,Powiększenie obszaru górniczego Siedlimowice I w obrębie złoża Siedlimowice w granicach własności Inwestora”.

2. Określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą, w stopniu niezbędnym dla ustalenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan środowiska i na zdrowie ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień, wskazanych w postanowieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy z dnia 1 grudnia 2023 r., znak: ZNS.9022.4.41.2023

Pełna treść postanowienia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żarów: https://bip.um.zarow.pl/pliki/s805s1718266742.pdf