Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Projekt uchwały w sprawie uchwalenia...

  Aktualności

17-06-2024

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kalno, gmina Żarów

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r.poz. 977) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688),

oraz uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XLVII/376/2022 z dnia 17 listopada 2022 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kalno, gmina Żarów; po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów” przyjętego uchwałą nr XXIV/183/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 listopada 2020r., uchwala się co następuje:

Ikona pdf mpzp_Zar_Kal_txt.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 280,65 kB ]  

Ikona pdf mpzp_Zar_Kal_txt_uzasadnienie.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 156,78 kB ]  

Ikona pdf Prognoza_Zar_Kal_txt.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,91 MB ]