Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Obwieszczenie o wydaniu decyzji o...

  Aktualności

19-06-2024

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pózn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez przez Panią Ewę Siemińska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EL-WIND Ewa Siemińska, Tymienice 50F, 98-220 Zduńska Wola o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo- rozdzielczą średniego napięcia na działkach nr ewid.: 980, 981, 977, 982/2, 983/2, 1054/2, 1054/3 obręb Żarów, miasto Żarów” .

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w referacie Rozwoju i Ochrony Środowiska, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów w terminie 14 dni od daty doręczenia. Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.

Dnia 19 czerwca 2024 r. udostępnia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej treść wydanej decyzji.