Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

  Aktualności

19-06-2024

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pózn. zm.) oraz art. 3, ust. 1, pkt 1 oraz art. 3, ust. 1 pkt 37c, a także art. 3, ust. 2 pkt 3 oraz art. 3, ust. 1 pkt 54b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j Dz. U. z 2019, poz. 1839 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Panią Ewę Siemińska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EL-WIND Ewa Siemińska, Tymienice 50F, 98-220 Zduńska Wola, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po uzyskaniu opinii:

-Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – opinia z dnia 9 kwietnia 2024 r., znak: VL.ZZŚ.4901.42.2024.JS;
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy – postanowienie nr 38/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r., znak: ZNS.9022.4.7.2024;
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - postanowienie z dnia 21 maja 2024 r., znak: WOOŚ.4220.175.2024.PJ.3;

Pełna treść decyzji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.zarow.pl/pliki/s805s1718802369.pdf