Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza...

  Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
14-02-2019

Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Miasta Żarów

w sprawie ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2019 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.), w związku z § 4 ust. 1 Uchwały Nr XXIX/217/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Żarów zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam informację o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2019 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej,

b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie,

c) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały Nr XXIX/217/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Żarów Burmistrz Miasta Żarów ogłasza informacje o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych w poszczególnych dyscyplinach sportowych na dany rok wraz z informacją o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji celowej.

W związku z powyższym uzasadnionym jest podjęcie niniejszego zarządzenia.


Załącznik do Zarządzenia Nr 34/2019
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 13 lutego 2019 roku

Burmistrz Miasta Żarów

ogłasza z dniem 13 lutego 2019 roku informację o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2019 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej.

L.p.

Nazwa zadania publicznego:

Kwota dotacji

1.

Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w gminie Żarów, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Żarów, dotyczy dzieci, młodzieży i dorosłych.

128.000 zł

2.

Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów w Kalnie.

15.000 zł

3.

Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów w Mrowinach.

14.500 zł

4.

Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów w Łażanach.

14.500 zł

5.

Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów w Wierzbnej.

15.000 zł

6.

Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka siatkowa.

16.500 zł

7.

Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – szachy.

17.000 zł

8.

Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – współzawodnictwo szkolne w różnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych.

16.000 zł

9.

Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – modelarstwo.

5.000 zł

10.

Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – szkolenia i udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży z gminy Żarów w zakresie piłki nożnej.

2.000 zł

11.

Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – kickboxing.

2.000 zł

I. Warunki i tryb przyznania dotacji określone są w Uchwale Nr XXIX/217/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Żarów.

II. Nabór wniosków dotyczy realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku. Celem zadania jest wparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z dziedziny rozwoju sportu na terenie Gminy Żarów.

III. Termin i warunki składania wniosków:

1. Kompletne wnioski należy składać w terminie do 22 lutego 2019 roku, do godz.15:30 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2.

2. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.

3. Do wniosku należy dołączyć aktualny statut lub inny dokument organizacyjny oraz dokument rejestracyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania, pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu klubu sportowego.

4. W przypadku braków formalnych wniosku, Burmistrz Miasta Żarów wzywa podmiot do uzupełnienia braków we wskazanym terminie. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

6. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Żarów. Decyzja Burmistrza Miasta Żarów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

7. W przypadku, kiedy rozgrywki piłkarskie (mecz) nie odbędą się z przyczyn klubu sportowego, który otrzyma dotację, tzw. walkower, przyznana kwota dotacji zostanie pomniejszona o 5%.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Żarów stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Szykowna, tel. 74 30 67 363.


Do pobrania: