Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza Dotacja celowa na realizację zadań...

  Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza

Kolaż ze zdjęć dziedzin sportowych
06-03-2019

Dotacja celowa na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu

Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2019 roku na terenie Gminy Żarów.
Zarządzenie nr 46/2019
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 6 marca 2019 roku
w sprawie ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2019 roku na terenie Gminy Żarów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 Uchwały Nr XXIX/217/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Żarów zarządzam, co następuje:

 • § 1. 1. Ogłaszam informację o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2019 roku na terenie Gminy Żarów.
  • 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 • § 2. Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
  • a) w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie,
  • c) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie.
 • § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały Nr XXIX/217/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Żarów Burmistrz Miasta Żarów Zarządzeniem Nr 34/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku ogłosił informację o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych w poszczególnych dyscyplinach sportowych na dany rok wraz z informacją o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Wnioski należało składać w terminie do dnia 22 lutego 2019 roku. W/w wnioski zostały rozpatrzone. Zgodnie z powyższą uchwałą decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Żarów. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. W związku z powyższym uzasadnionym jest podjęcie niniejszego zarządzenia.


 

Załącznik do Zarządzenia nr 46/2019
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 6 marca 2019 roku

Burmistrz Miasta Żarów

ogłasza informację o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2019 roku, na terenie Gminy Żarów:

 • 1. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w gminie Żarów, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Żarów, dotyczy dzieci, młodzieży i dorosłych w wysokości 128.000 zł dla Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Żarów.
 • 2. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów w Kalnie, w wysokości 15.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Błyskawica” Kalno.
 • 3. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów w Mrowinach, w wysokości 14.500 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Zieloni” Mrowiny.
 • 4. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów w Łażanach, w wysokości 14.500 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Zryw” w Łażanach.
 • 5. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy Żarów w Wierzbnej, w wysokości 15.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Wierzbianka” Wierzbna.
 • 6. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka siatkowa, w wysokości 16.500 zł dla TKKF „Chemik” Żarów.
 • 7. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – szachy, w wysokości 17.000 zł dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Goniec” w Żarowie.
 • 8. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – współzawodnictwo szkolne w różnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych, w wysokości 16.000 zł dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Piast 2008” w Żarowie.
 • 9. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – modelarstwo, w wysokości 5.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Harcek” w Żarowie.
 • 10. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – szkolenia i udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży z gminy Żarów w zakresie piłki nożnej, w wysokości 2.000 zł dla KS Silesia Żarów.