Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

  Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza

Budynek
10-07-2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 8 lipca 2018 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 8 lipca 2018 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Ograniczenie oddziaływania eksploatacji złoża „Siedlimowice I” poprzez zejście eksploatacją w głąb - zmiana koncesji na wydobywanie granitu ze złoża „Siedlimowice I”.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl.