Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza Obwieszczenie

  Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
18-05-2020

Obwieszczenie

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 14 maja 2020 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa fundamentu blokowego wraz z instalacją zbiornika ciekłego azotu i parownic przy budynku produkcyjnym" w Żarowie na dz. nr 378/1.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl