Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Spis Powszechny 2021 Badania ankietowe a Narodowy Spis...

  Spis Powszechny 2021

grafika badania ankietowe GUS 	
Pamiętaj, że w czasie spisu powszechnego GUS prowadzi również badania ankietowe. +- Liczymy się DLA POLSKI! GUS NSP 2021
13-05-2021

Badania ankietowe a Narodowy Spis Powszechny

Oprócz Narodowego Spisu Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), który trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., statystyka publiczna prowadzi również bieżące badania ankietowe.

Od marca 2020 r. ankieterzy statystyczni - z uwagi na pandemię - kontaktują się z respondentami wyłącznie telefonicznie. Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, tzn. badana jest część gospodarstw domowych lub rolnych reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce.

Od maja do września br. statystyka publiczna będzie realizować następujące badania ankietowe:

 • Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (ZD, ZG) - badanie realizowane w sposób ciągły, spełniające ważną rolę w uzyskaniu bieżących danych o sytuacji na rynku pracy. Dane uzyskane  z badania wykorzystywane są do monitorowania i oceny skuteczności działań podejmowanych głównie w zakresie polityki rynku pracy, zarówno na szczeblu krajowym, regionalnym, jak i międzynarodowym. Wyniki badania są także jednym ze źródeł danych do monitorowania polityki edukacyjnej w Polsce i w Europie.
 • Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków (ZD-H) - badanie realizowane w sposób ciągły. Ankieta „Sytuacja na rynku migrantów i ich potomków” stanowi uzupełniającą część Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Badanie realizowane jest co 8 lat.
 • Kondycja Gospodarstw Domowych (KGD) - badanie realizowane w terminach: od 4 do 13 maja, od 7 do 16 czerwca, od 5 do 14 lipca, od  2 do 11 sierpnia, od 6 do 15 września, dostarczające informacji o postawach respondentów jako konsumentów, na podstawie subiektywnych opinii ludności. Celem badania jest uzyskanie wskaźników przedstawiających postawy (zachowania) konsumentów i ich zmiany w czasie.
 • Wykorzystanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Gospodarstwach Domowych (SSI-10G, SSI-10I) - badanie realizowane od 14 kwietnia do 7 czerwca br.
  Celem badania jest zebranie danych o dostępie i celach wykorzystywania Internetu przez członków gospodarstw domowych. Uzyskane dane pozwolą na ocenę stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz umożliwią obserwowanie efektów działań podejmowanych przez instytucje krajowe i organizacje międzynarodowe.
 • Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych (BR-01, BR-01a, BR-01b, BR-04) - badanie realizowane w sposób ciągły, będące istotnym źródłem wiedzy o warunkach, w jakich żyje społeczeństwo Polski. Na podstawie uzyskanych w badaniu wyników podejmowane są ważne decyzje z zakresu polityki społecznej, dotyczące wszystkich mieszkańców Polski. Wyniki badania umożliwiają m. in.: analizę poziomu i zróżnicowania warunków życia podstawowych grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych oraz przyczyn powodujących te zróżnicowanie.
 • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B) - badanie realizowane od 1 do 28 czerwca. Dane pozyskane w badaniu zostaną wykorzystane do analiz zmian zachodzących w produkcji roślinnej i  zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą także do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju.
 • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S) - badanie realizowane  od 1 do 28 czerwca. Celem badania jest uzyskanie wiedzy o stanie trzody chlewnej w Polsce oraz o cenach ziemi użytkowanej rolniczo. Na podstawie zbiorczych wyników badań rolnicy mogą dowiedzieć się o tendencjach w produkcji trzody chlewnej, co umożliwia podejmowanie decyzji, mających wpływ na kierunek rozwoju gospodarstw.
 • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R) - badanie realizowane od 15 do 30 lipca. Celem badania jest pozyskanie informacji o tym, jak rolnicy oceniają aktualną i przyszłą sytuację swoich gospodarstw rolnych. Otrzymane wyniki zostaną wykorzystane do opracowania bieżących informacji o sytuacji produkcyjno-ekonomicznej w rolnictwie oraz prognozowania kierunków zmian.
 • Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ) - badanie realizowane od 1 do 20 lipca. Wyniki badania wykorzystywane są na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych, a także do kształtowania polityki rozwoju na szczeblu centralnym i regionalnym. Badanie dostarcza informacji niezbędnych do analizy zjawisk społeczno-gospodarczych, w tym o zasięgu i sposobie oddziaływania granicy.

Wykaz badań ankietowych realizowanych w 2021 roku wraz z harmonogramem badań i zakresem danych zbieranych w badaniach dostępny jest na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2021/harmonogram.htm

Więcej informacji: https://stat.gov.pl/aktualnosci/badania-ankietowe-a-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021,348,1.html