Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Aktualności Wiadomości - Ważne Podłącz się do kanalizacji i...

  Wiadomości - Ważne

Wizualizacja podłączenia kanalizacji do domu
03-07-2020

Podłącz się do kanalizacji i skorzystaj z dofinansowania

Referat Komunalny Urzędu Miejskiego w Żarowie przypomina o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

– W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, pomimo możliwości technicznych, nie przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, Burmistrz Miasta Żarów zobowiązany jest wydać decyzję administracyjną nakazującą wykonanie przyłącza. Decyzja ta podlega egzekucji administracyjnej. Dodatkowo właściciel nieruchomości, który nie wykonuje tego obowiązku podlega karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i jest kierowane na Komisariat Policji w Żarowie – wyjaśnia Patrycja Sozańska z Referatu Komunalnego Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Informujemy również, że ZWIK w Żarowie Sp. z o.o. z dniem 22 czerwca 2020r. powrócił do standardowych godzin pracy. Klienci są obsługiwani z zachowaniem reżimów sanitarnych (dezynfekcja rąk, maseczka, najlepiej własny długopis). Pod adresem podanym poniżej znajdziecie Państwo informację dotyczące procedury wpięcia się do kanalizacji sanitarnej.

https://zwik.zarow.pl/procedura-przylaczenia-do-kanalizacji-sanitarnej-istniejacych-budynkow/

Przypominamy, że wykonanie przyłącza powinno nastąpić niezwłocznie po uruchomieniu sieci kanalizacyjnej. Do czasu podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej należy prowadzić prawidłową gospodarkę nieczystościami ciekłymi (posiadanie szczelnych zbiorników bezodpływowych) i przechowywać dowody potwierdzające wywóz nieczystości przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenia.

Dotacje do przyłączy kanalizacyjnych

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom, że jest możliwość otrzymania dotacji na budowę przyłącza kanalizacyjnego.

– Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel nieruchomości. Gmina Żarów udziela jednak bezzwzrotnej dotacji na prace związane z budową przyłączy kanalizacyjnych. Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie do 30% udokumentowanych i poniesionych kosztów (faktury lub rachunki) na ten cel, nie więcej niż 1.000,00 złotych – dodaje Patrycja Sozańska z Referatu Komunalnego.

Jak podłączyć się do kanalizacji?

Przez podłączenie należy rozumieć odcinek przewodu kanalizacji sanitarnej łączący wylot wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w nieruchomości odbiorcy usługi z siecią kanalizacji sanitarnej tj. odcinek od budynku do pierwszej studzienki od granicy działki lub od budynku do granicy posesji w przypadku braku studzienki na terenie posesji. Program nie obejmuje budowy sieci głównej wraz z odgałęzieniami (sięgaczami) do posesji oraz przepompowniami sieciowymi i przydomowymi.

W przypadku, kiedy sieć kanalizacyjna nie istnieje (brak możliwości technicznych do podłączenia się do kanalizacji), nieruchomość należy wyposażyć w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (oczyszczalnia powinna być certyfikowana, a jej eksploatacja powinna być zgłoszona do Burmistrza Miasta Żarów jako organu ochrony środowiska). W przypadku użytkowania zbiornika bezodpływowego należy zawrzeć umowę z przedsiębiorcą posiadającym aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żarów oraz przechowywać dowody potwierdzające wykonanie przez przedsiębiorcę usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego (faktury, rachunki).

Kontrole w zakresie nielegalnego podłączania do sieci kanalizacyjnych

Informujemy również, że zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (w tym przypadku Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o. o.) może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

Więcej szczegółów odnośnie dotacji, regulamin oraz wniosek znajdziecie Państwo pod adresem podanym poniżej oraz pod numerem telefonu 74 30 67 375 (program był wdrażany w latach 2018-2019, jednak dalej obowiązuje):

https://nowa.um.zarow.pl/ochrona-srodowiska-w-gminie/n,76918,dofinansowanie-kanalizacja.html

Strona internetowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie:

https://zwik.zarow.pl/