Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rada Miejska VIII Sesja ósmej kadencji Rady...

  Rada Miejska

Uczestnicy Komisji
28-03-2019

VIII Sesja ósmej kadencji Rady Miejskiej w Żarowie

Porządek obrad

 • I. Otwarcie VIII sesji i stwierdzenie kworum.
 • II. Przedstawienie porządku obrad.
 • III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • 1) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
  • 2) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok,
  • 3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  • 4) wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
  • 5) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2019 roku”,
  • 6) wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę nieruchomości Gminy Żarów z przeznaczeniem pod lokalizację odnawialnych źródeł energii,
  • 7) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów,
  • 8) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
  • 9) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych,
  • 10) zmiany Uchwały Nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Żarowie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Żarowie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat,
  • 11) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic obwodów szkolnych od dnia 1 września 2019 roku,
  • 12) nadania nazwy ulicy we wsi Wierzbna.
 • IV. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie.
 • V. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.
 • VI. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 • VII. Przyjęcie protokołu Nr VI/2019 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 21.02.2019r.
 • VIII. Przyjęcie protokołu Nr VII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28.02.2019r.
 • IX. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Żarowie.