Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rada Miejska XIII Sesja Rady Miejskiej w Żarowie –...

  Rada Miejska

Uczestnicy Komisji
21-06-2019

XIII Sesja Rady Miejskiej w Żarowie – Burmistrz otrzymał absolutorium

Na sesji Rady Miejskiej w piątek, 21 czerwca radni udzielili burmistrzowi Leszkowi Michalakowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2018 rok.

Wcześniej zatwierdzili także sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żarów. Pozytywną opinię dotyczącą budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna.

W posiedzeniu Rady Miejskiej uczestniczyło 14 radnych. Stanowiska na temat wykonania budżetu przedstawiła Iwona Nieradka przewodnicząca klubu „Wspólnota Samorządowa” oraz radni opozycyjni.

Na posiedzeniu, przed głosowaniem nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium odbyła się debata nad raportem o stanie gminy Żarów za 2018 rok. Burmistrz 31 maja 2019r. przedstawił Radzie Miejskiej raport, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w minionym roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu. Radni zgłaszali swoje wnioski dotyczące przedstawionego raportu, a na koniec udzielili Burmistrzowi wotum zaufania. Raport jest udostępniony do wglądu w formie tradycyjnej w Biurze Rady Miejskiej oraz w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.um.zarow.pl/pliki/raporty/Raport.2018.pdf).

Uchwalony przez Radę Miejską budżet gminy na 2018 rok przewidywał realizację dochodów w kwocie 67.046.730,84 zł. Dochody wykonane zostały w kwocie 61.150.429,60 zł, co stanowi 91,21 procent wykonania planu. Plan wydatków budżetowych zakładał z kolei kwotę 74.359.850,84 zł, a zrealizowano je w wysokości 70.643.548,25 zł. To w konsekwencji daje 95 procent wykonania planu. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 23.326.001,72 zł, a wydano kwotę 21.100.474,98 zł. Ostatecznie budżet gminy za 2018 rok zamknął się deficytem w wysokości 9.493.118,65 zł.

Dziękuję za okazane zaufanie. Wszystkie Państwa uwagi, które pojawiły się w dyskusji nad przedstawionym raportem o stanie gminy Żarów za 2018 rok są ważne i wskazują, jaki jeszcze obszar pracy trzeba wykorzystać. Dziękuję również za udzielone absolutorium. Racjonalnie wykorzystujemy możliwości naszego budżetu i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Gmina nie posiada z tytułu zaciągniętych pożyczek żadnych zobowiązań wymagalnych i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia, co świadczy o stabilizacji finansowej. A to daje gwarancję dalszego rozwoju – mówił burmistrz Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik