Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rada Miejska Budżet na 2020 rok uchwalony

  Rada Miejska

Uczestnicy spotkania przy stołach
30-12-2019

Budżet na 2020 rok uchwalony

Rada Miejska w Żarowie na ostatnim posiedzeniu w starym roku w poniedziałek, 30 grudnia uchwaliła budżet na 2020 rok.

Radni Rady Miejskiej przyjęli go jednogłośnie, choć podczas posiedzenia nie brakowało dyskusji nad omawianym projektem uchwały budżetowej. Podjęcie tej ważnej decyzji poprzedziły obszerne dyskusje podczas posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej, które obradowały na kilka dni przed sesją Rady.

Budżet gminy Żarów na 2020 rok zakłada dochody w wysokości 75.001.600 złotych, wydatki budżetu natomiast ustalono na kwotę 75.551.656 złotych. Wśród nich kwota 11.822.890 złotych została zaplanowana na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Deficyt ma wynieść 550.056 złotych. Plan budżetu na 2020 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej. Będzie to budżet zdecydowanie oszczędnościowy, ze względu na obciążenia, jakie na skutek wciąż zmieniających się przepisów prawa, nałożone zostały na samorządy.

– Bez wątpienia budżet na 2020 rok to będzie bardzo trudny budżet, jakiego od wielu lat w naszej gminie nie było. Wymagać będzie od nas szeregu działań oszczędnościowych, które zostały podjęte i które będą realizowane. Wymagać będzie również olbrzymiej koncentracji ze strony Burmistrza, pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie i wielu innych współpracowników oraz dalszego pozyskiwania środków zewnętrznych pozwalających na realizację inwestycji. Tych inwestycji, będzie zdecydowanie mniej niż w latach 2018-2019. To bardzo trudny budżet, ale budżet realny i możliwy do zrealizowania i w takim kształcie zostanie zrealizowany – mówił podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Leszek Michalak.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano również środki, które przeznaczone zostaną na realizację inwestycji. Ze względu jednak na obciążenie samorządów, w tym także gminę Żarów, dużą ilością zadań oraz drastycznym zmniejszeniem środków na ich realizację, tych inwestycji będzie zdecydowanie mniej.

– Analizując projekt uchwały budżetowej oraz materiały towarzyszące stwierdzamy, że projekt uchwały został opracowany w oparciu o przepisy Ustawy o finansach publicznych oraz dostosowany do potrzeb i możliwości finansowych gminy, zarówno w zakresie zadań własnych, bieżących, jak i realizowanych inwestycji. Świadczy o tym chociażby duża ilość i różnorodność realizowanych zadań inwestycyjnych, na które gmina zamierza przeznaczyć w roku 2020 około 12 milionów złotych. W tym kwotę ponad 2 mln zł na inwestycje jednoroczne, kwotę ponad 9,5 mln zł na kontynuację inwestycji wieloletnich, związanych szczególnie z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Ponadto budżet na 2020 wpisuje się w strategię dalszego rozwoju naszej gminy. Pozytywnie należy ocenić również wielkość dochodów ujętych w przyszłorocznym budżecie i w latach następnych, w tym planowanych do pozyskania środków zewnętrznych, które stanowią kwotę ponad 4 mln 400 złotych i dotyczą głównie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej i wyliczone na podstawie prognozowanych wielkości relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi, określone w ustawie o finansach publicznych nie przekraczają dopuszczalnego poziomu zadłużenia, przy założonej spłacie pożyczek i obligacji w roku 2020, na poziomie 2,5 mln zł. W dniu 12 grudnia 2019 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej na rok 2020, o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2020 oraz o możliwości sfinansowania deficytu Gminy przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 – przedstawiła opinię radna Iwona Nieradka przewodnicząca klubu radnych „Wspólnota Samorządowa”.

Magdalena Pawlik